Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring zoals deze gebruikt wordt bij PUUR. Alle relevante onderdelen komen aan bod, per onderdeel moet bekeken en beoordeeld worden of dit inhoudelijk klopt.

Via de dienst www.puurvoorouderenkind.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. PUUR acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzag te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

PUUR is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagd dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in de privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam (persoon – bedrijf);
  • Factuuradres;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer.
  • Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registeren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw moet doorgeven en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u moet ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandeling van bestelling – reservering

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst kunnen wij locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze locatie gegevens opgeslagen en verwerkt worden.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo langs als nodig. Dit is over het algemeen 5 jaar. Indien u niet langer van onze diensten gebruik wilt maken worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Sociale media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal sociale media buttons.

Van de volgende sociale media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke sociale media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter
YouTube

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten puurvoorouderenkind.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzagen en wijzigingen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.